top of page

Gerçek Faydalanıcı ve Bildirim Formu
13 Temmuz 2021 Tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 529 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Tebliğ) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca yürürlüğe girmiş olup, bildirim formu İnternet Vergi Dairesinde 'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde uygulamaya açılmıştır.

Tebliğ ile beraber özü itibarıyla gerçek faydalanıcı kavramı vergi mevzuatımızda yerini almıştır.

İlk bildirim bütün mükellef ve diğer kişilerce  1 Ağustos 2021 tarihinden başlayarak, 31 Ağustos 2021 günü sonuna kadar süresi içinde, devamında kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler, gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.

Yeni mükellefiyet tesis edenler veya bilgi değişikliği bulunanlar ise, bunların gerçekleştiği bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

İlgili kanunların tanımlamalarından, gerçek faydalanıcının her halde ve şartta gerçek kişi olduğu anlaşılmaktadır.

Gerçek faydalanıcının tespitine ilişkin olarak takip edilecek sıralama şu şekilde olacaktır:

  • Tüzel Kişiliğin %25'i aşan hisseye sahip gerçek kişi,

  • Tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi,

  • Ticaret sicilinde kayıtlı en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi,

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları ve benzeri teşekküllerde ise;

  1. a) Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

  2. b) (a) bendi kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla, gerçek faydalanıcı olarak bildirilecek olup, bu kişiler formun A. bölümünü dolduracaktır.

Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatına haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak bildirilecek olup, bu kişiler hakkında formun B. bölümü doldurulacaktır.

Trust: Bir malvarlığının belirli bir lehtar ya da lehtar grubunun yararlanması için, malvarlığının maliki olan sözleşme kurucusu tarafından, söz konusu malvarlığının yönetimi, kullanımı ya da sözleşmede belirtilen diğer tasarruflarda bulunulması amacıyla sözleşmeyi icra eden bir mütevellinin kontrolüne bırakılmasını hüküm altına alan hukuki ilişkiyi ifade etmektedir. Hukukumuzdaki vakıf yapılanmalarında bir benzerlik vardır.

Ceza uygulamasında; 213 sayılı vergi usul kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

Diğer bir ifadeyle ceza, uygulanacak kişiye göre değişmek üzere 2021 yılı için 650 TL ile 2500 TL arasıdır.

Bildirim ve bildirime konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

Önemli not; sözleşmesi gereği formu düzenleyen ve gönderenin "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir" olması durumunda gerçek faydalanıcıyı tespit edenin de bu kişiler olabileceği göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

 

Saygılarımızla

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page