top of page

Sponsorluk Harcamaları Vergisel Boyutu ve Muhasebe Kayıtları
Sponsorluk, şirketlerin büyüyüp gelişmesinde etkin bir pazarlama iletişimi aracıdır.

Şirketler büyüme politikalarını oluştururken hedef kitle oluşturma yeteneğine sahip olabilmek, kurumu, ürünü, hizmeti tanıtarak marka imajını oluşturmak veya güçlendirmek için etkili bir iletişim aracı olarak sponsorluğa ayrı bir önem vermektedirler.

Sponsorluk asla bağış veya yardım ile karıştırılmamalıdır. Reklamdan en önemli farkı ise maliyetinin düşük olması ve tüketiciler üzerinde daha fazla güven oluşturmasıdır.

Sponsorluk her zaman ticari amaca yönelik bir hareket gibi gözükse de ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ticari faaliyetle ilişkisi ölçülemeyen sosyo birlikteliği ve paylaşımı öne çıkaran harcamalar olduğundan vergi kanunları açısından özellikle reklam giderleri ile birbirine karıştırılabilmektedir. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi asla bağış veya yardım ile de karıştırılmamalıdır.

Konuya ilişkin, 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği’nde sponsorluk; “gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulması” şeklinde tanımlanmıştır.

Örnek Sponsorluk Türleri

  • Spor Sponsorluğu

  • Kültür- Sanat- Sergi Sponsorluğu

  • Sosyal Sponsorluk

  • Bölgelerin Desteklenmesi Şeklinde Sponsorluk

Sponsorluk faaliyetleri ülkemizde genelde spor, eğitim, müzik ve çevre konularında yoğunlaşmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemelere Göre Sponsorluk Harcamaları

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde sponsorluk harcama tutarının amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde “ayrıca gösterilmek şartıyla” beyan edilen kurum kazancından indirilebilmektedir.-Ayrıca bakınız:1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği-

Sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı sözleşmenin  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğine uygun düzenlenmesi gerekir.

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemelere Göre Sponsorluk Harcamaları

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89/(8). Maddesinde de, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamının, profesyonel spor dalları için % 50'sinin gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirimler yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Sponsorluk Harcamalarının Belgeye Dayandırılması

Nakdi yapılan sponsorluk harcamalarına ilişkin bedel sponsorluğu alanın hesabına da doğrudan yatırıldığında banka dekontuna  “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair açıklamaya yer verilmesi şarttır. Sponsorluğu alan tarafından gelir kaydedilen bu tutar için sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Ayni olarak yapılan sponsorluk harcamalarında ise sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim anında,  teslimi yapılan değerler için hizmeti alanlar adına fatura düzenlenmesi; faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, faturada teslimi yapılan değerlerin cinsi, nevi ve miktarlarına detaylı olarak yer verilmesi; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması gerekmektedir.

Sponsorluk Harcamaları Hangi Şartlarda İndirim Konusu Yapılabilir

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamaların vergiden indirim konusu yapılması için hiç bir şekilde vergi borçları bulunmamalıdır. Ayrıca sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

İlaveten süresiz bir şekilde sponsor olunamayacağı gibi Sponsorluk Yönetmeliği  kapsamında yapılan nakdi ve ayni yardımlar, sponsor olan mükelleflerce harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir. 

Sponsorluk Harcamalarının Muhasebe Kayıtları

Nakdi sponsorluk harcamasına ait muhasebe kaydı:……………………………………………./ …………………………………………..760 01 Reklam ve Pazarlama Giderleri 100.000,00                                                             102 01 ………..Bankası 100.0000,00……………………………………………./ …………………………………………..

Ayni sponsorluk harcamasına ait muhasebe kaydı:

Sponsor olunacak kişi ve kurumlara verilmek üzere alınan malzemeler…………………………………………./ …………………………………………..157 01 Kulis Tekstil ve Spor Giyim A.Ş. 92.592,59191 08 İndirilecek KDV                              7.407.41                                                   336 01 Diğer Ticari Borçlar 100.0000,00……………………………………………./ …………………………………………..

Alınan malzemelerin sponsor olunan kişi ve kurumlara verilmesi:…………………………………………./ …………………………………………..760 01 Reklam ve Pazarlama Giderleri 100.000,00                                          157 01 Kulis Tekstil ve Spor Giyim A.Ş. 92.592,59                                          391 10 İlave Edilecek KDV                        7.407.41  ……………………………………………./ ………………………………………..910 Sponsorluk Harcamaları 100.000,00                                 950 Sponsorluk Harcamaları Karşılığı 100.000,00……………………………………………./ …………………………………………..Yukarıdaki harcamayı gerçekleştiren mükellefin 2020 dönemi hesap bilgileri aşağıdaki gibidir.Ticari Kazanç: 250.000,00-TLSponsorluk Harcaması: 100.000,00-TLBu firmanın Kurumlar Vergisi Matrahı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.- Kurumlar Vergisi Matrahı = Ticari Kazanç + Kanunen Kabul edilmeyen GiderlerKurumlar Vergisi Matrahı = 250.000,00+100.000,00Kurumlar Vergisi Matrahı = 350.000,00- Sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinden indirim konusu yapılmasıKurumlar Vergisi Matrahı (Mali Kar)=Kurumlar Vergisi Matrahı – Sponsorluk HarcamalarıKurumlar Vergisi Matrahı = 350.000,00-100.000,00Kurumlar Vergisi Matrahı = 250.000,00 TL

Muhasebe kayıtlarından da anlaşılacağı üzere yapılan sponsorluk harcamaları ilgili giderhesaplarına atılmış olup daha sonra kurumlar vergisi matrahı bulunurken kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmıştır. Keza sponsorluk harcamaları beyanname üzerinden indirim konusu yapılması gereken bir harcama türüdür. Bu nedenle daha sonra da kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılmıştır. Kazancın bulunmaması halinde ya da kurum kazancının yetersiz olması durumunda, kurum kazancı kadar indirim yapılacak olup daha sonraki yıllara zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

 

Faydalı olması ümidiyle…

Özkan Çinar

Smmm/Yön. Danışmanı

219 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page