top of page

Finansal Meseleler ve Finansal Huzur


Herhangi bir kişiye finans nedir diye sorsanız aklına hemen para gelir değil mi? Haklısınız ancak finans kelimesinin aslında onlarca cevabı vardır. Gerçekte finans para ile ilgili tüm araçların yönetilmesine, düzenlenmesine verilen isimdir. Peki, finans kelime kökünden türetilmiş olan finansman ne anlama gelir?Hadi hep birlikte bu kelimelerin ne anlama geldiğini ve hangi açılardan ele alınabileceğini inceleyelim.

Finans nedir?

Finans; Şahıs veya işletmelerin, kurumların (kamunun), ihtiyaç duyduğu mevcut ve sağlanan fonları, en uygun koşullarla ele geçirme, en etkili şekilde kullanımı ve değerlendirilmesi,çabalarının sonucunda kazanç elde etmelerini sağlama, yatırım yapmaları ve bu yatırımları zaman içerisinde tekrar değerlendirmelerine yönelik işletmecilik fonksiyonudur.

Finansman nedir?

Kısaca finansman nedir, sorusuna ihtiyaç duyulan fonların sağlanması diyebiliriz.Her iki terim arasında da kavramsal olarak hiçbir fark olmamakla beraber finansman, işletme ya da kurum için finansal yönetimin yalnızca para bulmayla ilgili yönüdür.

Finansal güvenlik nedir ve neden gereklidir?

Finansal güvenlik; şahıs veya işletmelerin, kurumların (kamunun), --devamında işletmeler olarak anılacaktır-- finansal (ekonomik) güvenliğinin olması ya da güçlü duruşunu devam ettirebilmesi, özellikle ani değişimlerden etkilenen gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik istikrar için garantör oluşturur.Finansal güvenliğin ve kârlılığın uzun dönemde dengeli bir şekilde sağlanmasıyla işletmeler, piyasalar süreklilik amacına ulaşmış olur.(2001 krizinde finansal güvenliğin olmayışının sonuçlarının ülkemiz en acı bir şekilde yaşadığını hatırlamakta fayda var)

Finansal yönetiminin amaçları nelerdir?

Finansal yönetimin asıl amacı firmanın değerini maksimize etmektir. Firma değerinin maksimize olabilmesi için hisse değerinin yükselmesi en büyük koşuldur. Kısaca;

 1. Hisse senedi başına elde edilecek kârın en yüksek seviyeye çıkarılması

 2. İşletmenin mevcut piyasa değerinin en yüksek seviyeye çıkarılması

 3. Mevcut kârın en yüksek seviyeye çıkarılması

 4. İşletmenin finansal güvenliğini sağlamak

 5. İşletmenin gelişme içinde finansal denge ve sürekliliğini korumak olarak sayılabilir.

Finans Fonksiyonunu Etkileyen Etmenler Nelerdir?

 • Bazı sektörlerin öneminin diğer sektörlere oranla artış göstermesi

 • Haberleşme

 • Taşıma

 • Devletin mevcut ekonomi politikasında var olan değişimler

 • Rekabet

 • Enflasyon

 • Piyasaların gelişmesi

 • İşletmenin büyümesi

Finansal yapı eşitliği ve sermaye yapısı eşitliği nasıl formüle edilir?

 • Finansal yapı= uzun vadeli borçlar+öz sermaye+kısa vadeli borçlar

 • Sermaye yapısı= uzun vadeli borçlar+öz sermaye

Finansı anlatıp da sermayeye değinmemek olmaz diye düşünüyorum ne dersiniz?

O zaman ;

Sermaye nedir?

İktisatta sermaye; üretilmiş üretim araçları

Girişimci için sermaye; bir girişimin başlaması ve yürütülebilmesi için gerekli tüm unsurlar,

Muhasebe ilminde; ödenmemiş sermaye düşüldükten sonra işletme sahiplerinin işletmeye tahsis ettikleri para ve diğer varlıklar olarak tanımlanmaktadır.

Net işletme (çalışma) sermayesi nedir?

Net işletme sermayesi bir şirketin aktiflerinden nakit yaratma gücüdür.Net işletme sermayesi nakit yönetimi, stok yönetimi, borç yönetimi ve alacak yönetimi tamamını kapsar.

Net çalışma sermayesi =Dönen varlıklar -kısa vadeli borçlar olarak formüle edilir.

       Net çalışma sermayesi döner varlıklardan kısa vadeli borçları çıkarınca (kalan bu tutar) işletmeyi üretim faaliyeti sonucu elde edilen çıktılar paraya dönüştürülünceye kadar ayakta tutacak olan sermayedir.

Net işletme sermayesini arttıran etmenler nelerdir?

 • Faaliyet sonucu kar elde edilmesi ve amortisman fonları yoluyla, (yeniden değerleme vb.) duran varlıkların işletme sermayesine dönüşmesi

 • Nakit sermaye artırımına gidilmesi

 • Uzun süreli borç alınması

 • Duran varlıkların satılması

Net işletme sermayesini azaltan etmenler nelerdir?

 • Faaliyetler sonucu zarar edilmesi

 • Kâr payı ödenmesi veya sermaye azaltımına gidilmesi

 • Uzun süreli borç ödenmesi

 • Duran varlık satın alınması

Sermaye maliyeti ne demektir?

İşletmenin kullandığı fonların ortalama maliyetidir.

-Dış kaynak sermayesi maliyeti

-Öz kaynak sermayesi maliyeti- Dağıtılmayan kârların maliyeti olarak bölümlere ayrılır.

Dış kaynak sermayesi maliyeti nedir?

Borçlanma yolu ile elde edilen sermayedir. İşletmeler öz kaynakların verimliliğini arttırmak için borçlanma yoluna giderler.

Dış kaynak sermayesi için ödenen faizlerle, bu sermayeyi sağlamak için yapılan harcamalar ve tahvillerde nominal değerle satış değeri arasındaki farklar dış kaynak sermayesi maliyetini oluşturur.

Öz kaynak sermayesi maliyeti nedir?

Elde edilen kâr / öz sermayeolarak formüle edilir.

İmtiyazlı hisse senetleri, adi hisse senetleri, dağıtılmayan kârlar olarak ayrı ayrı değerlendirilerek maliyet hesabı yapılmaktadır.

İmtiyazlı hisse senetlerine şirket ana sözleşmesinde belirtilen sabit bir temettü oranı uygulanır. Bu hisse senetlerinin maliyeti bu temettü oranına göre belirlenir.

Adi hisse senetlerinin maliyeti bu senetlere dağıtılan kâr payının hisse senedinin değerine oranlanması ile elde edilen değerin, hisse senedinin değerinde meydana gelebilecek artış oranı ve ödenen kurumlar vergisi oranı ile düzeltilmesiyle elde edilir.

Dağıtılmayan kârlar, işletmenin olası zararlarını, aktif değer düşüşlerini karşılamak veya yeni yatırımları karşılamak gibi değişik amaçlarla elde edilen faaliyet kârından işletme bünyesinde alıkoydukları yedek ve benzeri fonlardır.Bu fonların maliyeti hissedarların yararlanmadıkları yatırım olanaklarının kârlılık oranları ile ölçülür.

“Hissedarların dağıtılmayan kârları fon olarak işletmede bırakılmasına razı olabilmeleri için, işletmede tutulan fonların sağlayacağı gelir en az alternatif yatırımların kârlılığı kadar olmalıdır.”

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page