top of page

Vergisel Avantajlar (II)


Muhasebe

25TEMMUZ2021

5 Dakika

579

0

D- Yurtdışına Transfer Edilen Yazılım Hizmetlerinde Vergi Avantajları:Yurt dışına yapılan ve özellikle de yurt dışında yararlanılan yazılım teslimlerinden elde edilen kazancın % 50’sin de gelir/kurumlar vergisi avantajı var.

İstisnadan yararlanılmasının birinci şart yazılım hizmeti ile ilgili faturanın, yurt dışı mukim kişi ve/veya kurumlar adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. Ancak; unutulmamalıdır ki, yazılımın kullanımı alıcının Türkiye’de faaliyeti varsa bu faaliyetlerine ilişkin olmamalıdır. Hizmet fiilen verilmiş olmalı konuyla ilgili danışmanlık, aracılık vb. hizmetlerden elde edilen gelirler istisna kapsamına girmemektedir.

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası’ na ilişkin hükümler 10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 05.05.2016 tarihinde 29703 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 292 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; yeni iş kuran gençlerin desteklenmesi amacıyla, üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak (75.0000 TL) ve bir yıl süreyle sigorta primlerinin hazinece karşılanması suretiyle vergi ve sigorta prim teşvikine ilişkin  kazanç istisnası da getirilmiştir. Her iki avantaj birleştiğinde vergi yükü yok denecek kadar aza inmektedir.

Ayrıca,3065 sayılı Kanunun (17/4-z) maddesine göre, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (5/B) maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı KDV’den de istisnadır.

Yazılım sektörü en fazla genç nüfusun istihdam edildiği sektörlerin başında gelmektedir. Buna rağmen çok sayıda yazılımcı gencimiz maalesef yurt dışına göç etti. Bu yüzden yaratıcı ve üretken gençlerimize muhasebe, finans ve vergisel avantajlar çok iyi anlatmak ve gereken desteği vermek önceliklerimiz arasında olmalıdır.

E- Teknoparkta faaliyet gösteren firmaların vergisel avantajları:En önemli avantaj kurumlar vergisinin olmaması. Bir anda % 22 oranında bir vergi yükü üzerinizden kalkarak sizi hafifletiyor.

  Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır..

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan Ar-Ge Firmalarının kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş yönetimi, internet, mobil, askeri komuta kontrol uygulama yazılımı veya sektörel yazılımlar şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden istisnadır. Yani hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV istisnası bulunmaktadır.

5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun ile ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin, bu kapsamdaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının yarısı 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergidenistisnadır.

Şirketlerin istisnadan yararlanabilmelerinin şartı;

  • Kanunla belirlenen teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermeleri,

  • Kazancın bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetinden elde edilmesi,

  • Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazançların ayrımın yapılabilmesi gerekmektedir.

Dikkatle incelendiğinde faaliyet gösteren firmalarınbölge içindeki bütün faaliyetler değil yalnızca yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır. Bu nedenle faaliyet alanlarının tanım ve kapsamı önem arz etmektedir.

FSerbest bölgeler vergisel avantajları:

  • Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında serbest bölgede üretim yapan firmaların imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları,Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonunakadar Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir.

  • Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleriücretler gelir vergisinden istisnadır.

  • Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbestbölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri vedüzenlenen kağıtları damga vergisi ve harçlardan istisnadır.

Üretim faaliyeti dışındaki konularda 06/02/2004 tarihinden önce ruhsatalmış olan

kullanıcıların Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti, Faaliyet Ruhsatısüresi sonuna

kadar devam edecektir. 06/02/2004 tarihinden itibaren diğerkonularda düzenlenen

faaliyetruhsatları kapsamında vergi muafiyetibulunmamaktadır.

  • Türkiye’den serbest bölgeye yapılan mal ve hizmet satışı ihracat sayıldığından, söz konusu mallar ve hizmetler katma değer vergisinden muaftır.

  • Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli mallar için, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü  ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

  • Kabul kredili ithalatlarda uygulanan %3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu serbest bölge içinde uygulanmaz.

  • Serbest Bölgelerde elektrik ve yakıt KDV’den muaf olduğu için, ucuz enerji kullanımı mümkündür.

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page