top of page

Soru ve Cevaplarla; Devreden ve Devredilemeyen KDV
1-Yıl içinde KDV mükellefiyetini terk edip yeniden faaliyetine başlayan mükellef KDV beyannamesinde, önceki faaliyetine ilişkin devreden KDV'yi devir olarak kullanabilir mi?

KDV mükellefiyetinin terkin edildiği döneme ilişkin KDV Beyannamesinde yer alan "Sonraki Dönemlere Devreden KDV"nin, yeni faaliyete ilişkin verilecek KDV Beyannamesinde "Önceki Dönemden Devreden KDV" olarak kullanılması mümkün değildir.Kaynak:T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-120[40-2018/1070]-E.594757 Tarih: 13/08/2020

2-İşin bırakılması ya da şirketin tasfiyesi sonunda indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin gelir ya da kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir mi?

Mükellefiyetin terkin edildiği tarih itibariyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV ilgili dönem gelir ya da kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmektedir. Kaynak:T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1875 Tarih: 25/10/2011

3-Devralınacak şirketin devir bilançosundaki sonraki döneme devreden KDV, devralan şirket tarafından indirim konusu yapılabilir mi?

Devralınacak şirketin devir bilançosunda yer alan ve sonraki döneme devreden katma değer vergisi, devralan şirket tarafından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.Kaynak:T.C.MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Sayı:B.07.0.GEL.0.52/5217-27/20666Tarih: 25/05/1999

4-Sona eren iş ortaklığına ait devreden KDV'nin ortaklar tarafından indirim konusu yapılabilir mi?

KDV Kanununun 29/1-a maddesi gereğince mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi sadece yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den indirebileceklerinden, ... İş Ortaklığına ait devreden KDV'nin ortaklar tarafından indirim konusu yapılması mümkün değildir. Kaynak: T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.1042808 Tarih: 29.11.2019

5-Takvim yılı içinde indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklı oluşan ve mahsuben iadesi talep edilen ancak yıl içinde mahsubu gerçekleşmeyen tutarlar ne olur?

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/B.3.5.3 numaralı ve “Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi” başlıklı bölümünde ise “İadesi talep edilen tutarlar, iadenin talep edildiği dönemde “devreden vergi” tutarından çıkarılır. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yıl içerisinde mahsuben iadesi talep edilen tutarların da iadenin talep edildiği vergilendirme döneminde devreden vergi tutarından çıkarılması gerekmektedir. Bu şekilde devreden vergi tutarından çıkarılıp mahsuben iadesi talep edilen tutarlardan iadesi gerçekleşmeyen tutarlar, en erken izleyen vergilendirme dönemine; en geç izleyen yılın Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede, “İndirimler” kulakçığı altında bu amaçla ihdas edilen 106 No.lu “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle yeniden devreden KDV tutarlarına dahil edilir ve daha sonraki iade taleplerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu şekilde iadesi gerçekleşmeyen tutarların devreden KDV hesabına dâhil edilmesi, söz konusu tutarlar itibarıyla iade talebinden vazgeçildiğini gösterir.” açıklaması yer almaktadır.

6-Vefat Eden mükellefin sonraki döneme devreden KDV sini mirasçılar kullanabilir (indirebilir) mi?

Ölüm nedeniyle varislerine intikal eden ticari işletmenin bütün varislerce kayıtlı değeriyle aynen devralınarak faaliyete devam edilmesi durumunda KDV hesaplanmaz. Diğer taraftan muris …adına verilen son KDV beyannamesinde "sonraki döneme devreden KDV" olarak beyan edilen verginin, yürütülen ticari faaliyet nedeniyle hesaplanan KDV den indirimi mümkün bulunmaktadır. Kaynak:T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) TARİH:21.12.2011 SAYI: B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3: 2010-14029.14.1158

7-Adi ortaklığın sona ermesi halinde indirim yoluyla telafi edilemeyen devreden KDVni ortaklar gider kaydedebilecek midir?

Adi ortaklık mükellefiyetinin terkin edilmesi nedeniyle sonraki döneme devreden katma değer vergisinin adi ortaklığının ortakları tarafından gelir ve kurumlar vergisi yönünden verilen beyannamelerinde gider olarak yazılması da mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.Kaynak: T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı:B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-1769-Tarih:30/05/2012

8-Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan bölünme işleminde "Devreden KDV"nin durumu ne olacaktır?

Bölünme tarihine kadar indirilemeyen KDV, bölünme sonucu oluşan şirketlerin faaliyetlerine göre ayrıştırılmak suretiyle, kısmi bölünme sonucu oluşan yeni şirketler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılabilir. Hatta Bölünme öncesi KDV Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında yapılan işlemler nedeniyle yüklenilen KDV nin de bölünme sonucu oluşan şirket tarafından nakden veya mahsuben iade olarak talep edilebilir. Kaynak:T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı:39044742-KDV.17.4-1362 Tarih:27/08/2013

Faydalı olması ümidiyle…

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page