top of page

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Belgelenmeli Midir
Konuya başlamadan önce kanunen kabul edilmeye gider (K.K.E.G) nedir? Kısaca bir tanım yapmaya çalışalım dilerseniz.

“Vergi mevzuatı gereğince gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan indirilemeyen fakat ticari kâr ya da zararın hesaplanmasında dikkate alınan giderlerdir.”

Ticari kar ve zarar; ticari faaliyet esnasında işin devam ettirilmesi için yapılan tüm giderlerin (K.K.E.G. ler dâhil) hâsılattan düşülmesi sonucu bulunan sonuçtur.

       Kısaca yapılan tanımlardan sonra konumuza dönecek olursak;

İlk etapta herhangi bir nedenle vergi matrahından indirilemeyen giderlerin (K.K.E.G.) belgeye bağlanmayacağı akla gelebilir. Öyle ya böyle bir yaklaşımında haklılık payı vardır. Çünkü belgelenemediği için zaten kanunen kabul edilmeyen giderdir. Vergi matrahını da azaltmadığına göre neden izaha ve belgeye ihtiyaç göstermemesi gerekir. Öyle değil mi?

Ancak, özellikle istisna ve benzeri nedenlerle vergi matrahı çıkmayan ve zarar beyan eden işletmelerde kâr dağıtımına engel olabilecek bir takım ödemeleri kanunen kabul edilmeyen gider altında toplayıp stopaj ödemekten kaçmak için yapıldığı şüphesine maruz kalmamak adına belgelemeye özen göstermelidir. En azından bu tür giderleri belgeleme mümkün olmuyorsa, mahsup fişine izahat koymakta yarar vardır. Pek tercih edilmemesi gerekmekle beraber gider kaydı yapmaktansa nakit çıkışını K.K.E.G. yazmak yerine işletmede yetkili birinin cari hesabı yoluyla gerçekleştirmeye çalışmakta da fayda vardır.   

Standart bilginin dışında hatırlatılmasında fayda gördüğümüz K.K.E.G. ilişkin başlıca konuları özetlersek;

  • Ortakların kişisel harcamalarının şirket tarafından ödenmesi durumunda (K.K.E.G.) yazmak yerine cezai tarhiyata maruz kalmamak için ortak cari hesabın dikkate alınması ve adat hesaplanmasında fayda vardır.

  • Kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin ekinde yer alan K.K.E.G. tablosunun doğru olarak doldurulmasında fayda vardır. Örneğin herkesin beyanında olup sizin beyanınızda olmayan özel iletişim vergisi sistem tarafından raporlama yapılması nedeniyle incelemeye alınma yönünden risk yaratabilir.

  • Bir giderin işle ilgili olup olmadığı, firmanın iş hacmine, faaliyet koluna hatta inceleme elamanının bakış açısına göre değişkenlik gösterebildiğinden bir giderin gider mi yoksa K.K.E.G mi olduğu konusunda azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

  • Gerek maliye gerekse Danıştay kararlarında hırsızlık nedeniyle uğranılan kayıplar gider kaydedilemez.

  • Bazı masraflar yasal hadlerle sınırlandırılmıştır. GVK'nın mezkûr maddesinde sınırları ve uygulamasının genel çerçevesi gösterilen ve uygulama detayları Gelir Vergisi Genel Tebliğ'lerinde gösterilen bağış ve yardımlar ile diğer indirim konusu giderlerin, yasal hadleri aşması veya yasal düzenlemelerde belirtilen şekil şartlarına uygun olmaması durumunda, yasal hadleri aşan kısmın veya usul yönünden aykırılıkta, söz konusu giderin tamamının ticari kazancın tespitinde KKEG olarak dikkate alınması gerektirmektedir.

Faydalı olması ümidiyle…

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page